Baanreglement

Golf Club Havelte Baanreglement en Plaatselijke Regels vanaf  12 oktober 2023

U wordt geacht:

 • Het baanpersoneel te allen tijde voorrang te verlenen.
 • De pitchmark en divots te repareren, en de bunkers aan te harken.
 • De publicatieborden met baaninfo te raadplegen.
 • Flora en fauna te respecteren.
 • Alle aanwijzingen van de marshal op te volgen.
 • Rekening houden met andere spoelers, vlot door te lopen en de veiligheid van anderen in acht te nemen.
 • De spelers voor u de ruimte te geven. Speel een bal pas als u zeker weet dat u de speler(s) voor u niet kunt raken, neem daarvoor een ruime marge. Houdt minimaal een hole afstand, wanneer u achter een wedstrijd loopt.
 • Niet (af) te slaan wanneer spelers op de green van een par-3 staan. Dit is niet toegestaan, ook niet als u met de (af)slag de green niet kunt bereiken.
 • Respect tonen naar andere spelers, de marshals, baanpersoneel, de wedstrijdleiding en de referee.

Etiquette -waar mag je niet lopen

 • Het is niet toegestaan met je trolley over de afslagplaatsen, de wintergreens en over de voorgreen van de zomergreens te lopen. Ook niet als het de kortste weg is naar de plek waar je naar toe hebt geslagen. Bv. op hole 3, loop rechts om de afzetting naar je bal en niet links over de afslag.

Tijdelijke plaatselijke regel tot en met 14 april 2024

 • Lift and clean
  • Dit houdt in: bal markeren, opnemen, schoonmaken en op precies dezefde plek terugleggen. Dit mag in het algemene gebied (fairway en rough). Plaatsen is niet toegestaan, ook niet in wedstrijden.

Algemeen:

 • Kijk voor de meest recente (tijdelijke) lokale regels op de website, op de borden in de hal of op de borden bij de tee van hole 1 en hole 10.
 • De pinposities staan vermeld op de informatieborden bij hole 1 en hole 10.
 • De afstanden, 200, 150 en 100 m tot midden green worden aangegeven door schotels in de fairway en (in voorkomend geval) zwerfkei (150 m) of door een paaltjes aan de zijkant van de fairway.
 • Het is niet toegestaan met een buggy of trolley over de voorgreen en tussen bunker en green te rijden.
 • Elke speler is verplicht tijdens het lopen van een ronde gebruik te maken van een eigen tas.

Plaatselijke Regels:

 • De grens van de baan wordt gemarkeerd door witte palen/palen met witte kop/hek met witte markering.
 • Alle afstandsmarkeringen zijn vaste obstakels en mogen niet worden verwijderd/opgenomen. Deze mogen alleen worden ontweken zonder straf, bij belemmering van stand of slag (Regel 16.1). Overige markeringen (rood en blauw, al dan niet met een groene kop) zijn losse obstakels. Hier wel het verzoek na het weghalen de losse obstakels op de originele plek terug te plaatsen.
 • Alle greppels, geulen en sleuven, die niet zijn gemarkeerd als hindernis moeten worden behandeld als deel van het algemene gebied (Plaatselijke regel B-4)
 • Verkeerde green: bij het ontwijken van een verkeerde green volgens Regel 13.1f, omvat naast de verkeerde green ook de voorgreen. Dit betekent, dat bij het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering zowel de green als de voorgreen volledig moet worden ontweken (Plaatselijke regel D-4.1).
 • Bij het spelen van hole 1 is hole 10 out of bounds.
 • Als bij hole 2 een bal achter het pad in de hindernis ligt, of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden in die hindernis tot stilstand is gekomen, mag de speler met bijtelling van één strafslag de hindernis ontwijken volgens Regel 17.1: of door de oorspronkelijke bal, of een andere bal te droppen in de droppingzone (mat). Deze mat is een integraal onderdeel van de baan. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
 • De kunstmatig aangelegde houtwallen tussen hole 5 en 6, links naast hole 8, tussen holes 11, 12 en 13 en aan de rechterzijde van hole 12 dienen te worden beschouwd als vast obstakel en mogen worden ontweken zonder straf (Regel 16.1b).
 • Bij het spelen van hole 11 is het gehele gebied aan de rechterzijde van de oud-of-boundsmarkering out of bounds, dit geldt ook voor het pad en hole 2.
 • Bij het spelen van hole 11 is het gebied, gemarkeerd door blauwe palen met groene koppen, een verboden speelzone en deze is oneindig. Dit geldt voor het gehele gebied aan de rechterzijde van deze markering, inclusief het pad en hole 2.
 • Bij het spelen van hole 10 en 16 zijn de gebieden binnen de hindernis gemarkeerd door rode palen met groene kop zijn verboden speelzones en deze zijn oneindig. Een belemmering door deze verboden speelzone moet worden ontweken met 1 strafslag volgens Regel 17.1e.
 • Als bij hole 17 een bal links of rechts in de hindernis ligt, of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden in die hindernis tot stilstand is gekomen, mag de speler met bijtelling van één strafslag de hindernis ontwijken volgens Regel 17.1: of door de oorspronkelijke bal, of een andere bal te droppen in de droppingzone (mat). Deze mat is een integraal onderdeel van de baan. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
 • Schade door dieren (F-10)
  Gebieden met schade veroorzaakt door vogels en dassen in het algemene gebied zijn grond in bewerking. Het ontwijken volgens Regel 16.1b wordt beperkt tot de ligging van de bal of de ruimte voor de voorgenomen swing. Er is geen sprake van een belemmering als de schade een belemmering vormt voor de stand van de speler. Spelen van de verkeerde plaats is algemene straf volgens Regel 14.7a.

Overige informatie:

 • Kijk voor de meest recente (tijdelijke) lokale regels op de website, op de borden in de hal of op de borden bij de tee van hole 1 en hole 10.
 • Niet verharde paden en wegen zijn integrale delen van de baan. Verharde paden zijn vaste obstakels en mogen worden ontweken zonder straf (Regel 16.1b).
 • Out of boundspalen en –hekken met witte markering geven de grens van de hole aan en mogen niet worden verwijderd wanneer de speler hiervan hinder ondervindt bij de voorgenomen swing of stand. De speler mag de bal spelen zoals deze ligt of kan de bal onspeelbaar verklaren en de paal of het hek met 1 strafslag ontwijken.
 • Op hole 10 en hole 16 is de verboden speelzone een oneindige zone
 • Blauwe palen = GUR. De speler heeft de keuze: bal spelen zoals deze ligt of droppen zonder straf (Regel 16.1)
  Blauwe palen met groene kop is GUR en verboden speelzone. De speler moet het afgezette gebied ontwijken zonder straf
  Rode palen = Hindernis
  Rode palen met groene kop = Hindernis en verboden speelzone. De speler moet het gebied ontwijken, met 1 strafslag
 • Onderbreken van het spel:Indien het spel ten gevolge van een gevaarlijke situatie (Regel 5.7) door de Commissie wordt onderbroken, is het volgende van toepassing:
  • Eén aanhoudende toon: spel onmiddellijk onderbreken i.v.m. mogelijk gevaarlijke situatie.
  • Bij herhaling twee korte tonen: spel hervatten.
  • In geval van een wedstrijd kan men, als na 20 minuten nog geen signaal heeft geklonken, ervan uitgaan dat de wedstrijd is gestaakt. U kunt dan terugkeren naar het clubhuis.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de HRC: hrc@golfclubhavelte.nl.